نقش چیمیلت با صدای رضا سبزعلی

نقش چیمیلت با صدای رضا سبزعلی

پر گلونی با صدای غلامرضا سبزعلی

پر گلونی با صدای غلامرضا سبزعلی

چش سیاه با صدای سجاد اسکینی

چش سیاه با صدای سجاد اسکینی

پریشونم با صدای طیب امیدی

پریشونم با صدای طیب امیدی

راز بهار با صدای طیب امیدی

راز بهار با صدای طیب امیدی

لیوه بازی با صدای محمد رضا عزیزپور

لیوه بازی با صدای محمد رضا عزیزپور

وه تو میرسم با صدای علی صحرایی

وه تو میرسم با صدای علی صحرایی

فرهاد تراش با صدای منوچهر حافظی(پست ویژه نوروز)

فرهاد تراش با صدای منوچهر حافظی(پست ویژه نوروز)

درد با صدای مسلم ساکی

درد با صدای مسلم ساکی

عطر با صدای حمید شیراوند

عطر با صدای حمید شیراوند