مناظره خسرو و فرهاد

مناظره خسرو و فرهاد

آهنگ تو با صدای امید شاهکرمی

آهنگ تو با صدای امید شاهکرمی

بی تو امید شاهکرمی

بی تو امید شاهکرمی

با دورو با صدای محمد جفتا

با دورو با صدای محمد جفتا

نارفیق با صدای منوچهر حافظی

نارفیق با صدای منوچهر حافظی