بی تو امید شاهکرمی

بی تو امید شاهکرمی

با دورو با صدای محمد جفتا

با دورو با صدای محمد جفتا

نارفیق با صدای منوچهر حافظی

نارفیق با صدای منوچهر حافظی