پدر با صدای محمد کولیوند

پدر با صدای محمد کولیوند

ساقی با صدای رضا تتری

ساقی با صدای رضا تتری

گیس چنریا با صدای جمشید نوری

گیس چنریا با صدای جمشید نوری

جدایی با صدای محمد کولیوند

جدایی با صدای محمد کولیوند

توبه با صدای حمید شیراوند

توبه با صدای حمید شیراوند

بی معرفت با صدای محمد کولیوند

بی معرفت با صدای محمد کولیوند

کوگ تاراز با صدای بهنام خدری

کوگ تاراز با صدای بهنام خدری

عشق بی حاصل با صدای طیب امیدی

عشق بی حاصل با صدای طیب امیدی

گلاره با صدای احسان اصغری

گلاره با صدای احسان اصغری

اصالت لر با صدای هدایت سقایی

اصالت لر با صدای هدایت سقایی