ریمیکس سه آهنگ اشکان افشار

ریمیکس سه آهنگ اشکان افشار

دیره با صدای یاسین حاجی

دیره با صدای یاسین حاجی

ساز چمر با صدای محمد سعادت

ساز چمر با صدای محمد سعادت

نقش چیمیلت با صدای رضا سبزعلی

نقش چیمیلت با صدای رضا سبزعلی

پر گلونی با صدای غلامرضا سبزعلی

پر گلونی با صدای غلامرضا سبزعلی

چش سیاه با صدای سجاد اسکینی

چش سیاه با صدای سجاد اسکینی

پریشونم با صدای طیب امیدی

پریشونم با صدای طیب امیدی

راز بهار با صدای طیب امیدی

راز بهار با صدای طیب امیدی

لیوه بازی با صدای محمد رضا عزیزپور

لیوه بازی با صدای محمد رضا عزیزپور

وه تو میرسم با صدای علی صحرایی

وه تو میرسم با صدای علی صحرایی