پدر با صدای محمد کولیوند

پدر با صدای محمد کولیوند

ساقی با صدای رضا تتری

ساقی با صدای رضا تتری

گیس چنریا با صدای جمشید نوری

گیس چنریا با صدای جمشید نوری

جدایی با صدای محمد کولیوند

جدایی با صدای محمد کولیوند

توبه با صدای حمید شیراوند

توبه با صدای حمید شیراوند

بی معرفت با صدای محمد کولیوند

بی معرفت با صدای محمد کولیوند