پری با صدای طیب امیدی

پری با صدای طیب امیدی

سوزه نمکدار با صدای طیب امیدی

سوزه نمکدار با صدای طیب امیدی

چش سیاه با صدای طیب امیدی

چش سیاه با صدای طیب امیدی

بغض با صدای محمد عبدلی

بغض با صدای محمد عبدلی

گهواره خالی با صدای علیرضا ویژه محرم

گهواره خالی با صدای علیرضا ویژه محرم

دیره با صدای یاسین حاجی

دیره با صدای یاسین حاجی

ساز چمر با صدای محمد سعادت

ساز چمر با صدای محمد سعادت

نقش چیمیلت با صدای رضا سبزعلی

نقش چیمیلت با صدای رضا سبزعلی

پر گلونی با صدای غلامرضا سبزعلی

پر گلونی با صدای غلامرضا سبزعلی

چش سیاه با صدای سجاد اسکینی

چش سیاه با صدای سجاد اسکینی