عشق تو علی عالیخانی

عشق تو علی عالیخانی

قلب زارم باصدای علی سجادی

قلب زارم باصدای علی سجادی

هرشو با صدای حسین باباخانی

هرشو با صدای حسین باباخانی

پری با صدای طیب امیدی

پری با صدای طیب امیدی

سوزه نمکدار با صدای طیب امیدی

سوزه نمکدار با صدای طیب امیدی

چش سیاه با صدای طیب امیدی

چش سیاه با صدای طیب امیدی

بغض با صدای محمد عبدلی

بغض با صدای محمد عبدلی

گهواره خالی با صدای علیرضا ویژه محرم

گهواره خالی با صدای علیرضا ویژه محرم

دیره با صدای یاسین حاجی

دیره با صدای یاسین حاجی

ساز چمر با صدای محمد سعادت

ساز چمر با صدای محمد سعادت