کوگ تاراز با صدای بهنام خدری

کوگ تاراز با صدای بهنام خدری

عشق بی حاصل با صدای طیب امیدی

عشق بی حاصل با صدای طیب امیدی

گلاره با صدای احسان اصغری

گلاره با صدای احسان اصغری

اصالت لر با صدای هدایت سقایی

اصالت لر با صدای هدایت سقایی

بی قرار با صدای محمد جفتا

بی قرار با صدای محمد جفتا

خیال دوسی با صدای ماریا خسروی

خیال دوسی با صدای ماریا خسروی

بی تو با صدای سجاد رحیمی

بی تو با صدای سجاد رحیمی